Status prawny

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Św. Ducha 1 jest zespołem publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:

1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;

2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) nadzór pedagogiczny polega na:

1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).