Wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ogłasza możliwość składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny będący częścią budynku ZSTio w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, o łącznej powierzchni 14,93 m2 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku głównego szkoły.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.09.2020 do 30.06.2022
 3. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 530 zł netto.
 4. Czynsz, o którym mowa w punkcie 3 obejmuje koszty mediów tj. wody i ścieków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz podatek od nieruchomości a także korzystanie z toalety.
 5. Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 6. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy najmu lokalu użytkowego.
 7. Oferta powinna zawierać oferowaną wysokość miesięcznego czynszu netto najmu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.
 8. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” należy składać sekretariacie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 9:00
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sekretariacie ZSTio w Jarosławiu.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest sekretarz szkoły.
 11. z pomieszczeniem będącym przedmiotem wynajmu, można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły do dnia poprzedzającego ostateczny termin składania ofert.
 12. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu netto. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 13. w przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.
 14. Rozstrzygnięcie ofert jest ważne, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki, a zaoferowany czynsz najmu pomieszczenia będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej.
 15. Wyniki ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły.
 16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 17. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia składania ofert bez podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert.
 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media i podatku od nieruchomości
 20. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w siedzibie ZSTio w Jarosławiu na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu szkoły i piętro i na stronie internetowej szkoły www.zstiojar.edu.pl

Dyrektor ZSTiO
Adam Tomaszewski