Wynajem placu parkingowego

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na WYNAJEM PLACU UTWARDZONEGO o powierzchni 0,1116 ha, położonego przy ul. Św. Ducha 1A obok szkoły – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z przeznaczeniem na PROWADZENIE ODPŁATNEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ogłasza możliwość składania ofert na wynajem placu utwardzonego o powierzchni 0,1116 ha, położonego przy ul. Św. Ducha 1A obok szkoły – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnego parkingu dla samochodów osobowych.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony. Minimalny wymagany okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy. Proponowany termin zawarcia umowy: od 01.05.2022r. do 31.08.2023r.
 3. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 450 zł netto.
 4. Do w/w kwoty najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. W/w kwota zawiera należny podatek od nieruchomości.
 5. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy najmu placu.
 6. Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z tekstem umowy najmu. Umowa może podlegać negocjacjom i zmianom za porozumieniem stron.
 7. Oferta powinna zawierać oferowaną wysokość miesięcznego czynszu netto najmu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.
 8. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem placu z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnego parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 22 kwietnia 2022r. do godziny 9:00.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest kierownik gospodarczy, tel. (16) 7301410.
 11. Plac będący przedmiotem wynajmu można obejrzeć do dnia poprzedzającego ostateczny termin składania ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 12. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu netto. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 13. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu najmu placu oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie dodatkowym.
 14. Rozstrzygnięcie ofert jest ważne, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki, a zaoferowany czynsz najmu placu będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej.
 15. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły.
 16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 17. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert, spełniających warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia składania ofert bez podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert.
 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu podatku od nieruchomości lub innych ważnych czynników realnie wpływających na wysokość czynszu.
 20. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest:
  • w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1A, 37-500 Jarosław, na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły na I piętrze,
  • na stronie internetowej szkoły pod adresem:http://zstiojar.edu.pl/bip

Dyrektor ZSTiO
Adam Tomaszewski